Müügigarantii tingimused:

05.03.2015

 

Kõikidele Kummibox OÜ poolt müüdud uutele rehvidele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat.

 

Kummibox OÜ võib anda lisagarantiid erinevatele tootegruppidele turunduskampaaniate raames, sellisel juhul antakse vastava tootega kaasa lisagarantii dokument.

 

Kummibox OÜ poolt vahendatav tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisprotsessist tulenevad vead.

 

Garantii alla ei kuulu järgnevad rehvide vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:

Rehvid, mida on kasutatud üle mustri kulumispiiri;

Rehvide vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu;

Rehvide vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju jms) tagajärjel;

Rehvide vigastused, mis on tekkinud rehvide valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balansseerimata rattad, mitte töökorras amortisaatorid, sõiduki ülekoormus, kettide kasutamine, ladustamine, naastamine, võidusõit jms);

Rehvide vigastused, mis on tekkinud hooletuse või halva kohtlemise tagajärjel, kaasa arvatud ettekavatsetud vigastamine;

Rehvid, mida on remonditud või taastatud.

 

Müügigarantii andja on Kummibox OÜ, aadress Teguri 37a, Tartu 50107. Telefon +3725655522 ja www.kummibox.ee

 

Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja (tarbija) poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja pildiga ning taotleja kontaktandmetega Kummibox OÜ e-mailile info@kummibox.ee mõistliku aja jooksul. Võimalusel koostatakse taotlus Kummibox OÜ esinduses koos toote ülevaatusega.

 

Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 1-5 tööpäeva jooksul, et täpsustada toote transpordi korraldus Kummibox OÜ esindusse.

 

Kummibox OÜ esindaja võib lisaks vajada sõiduki ülevaatuse akti, st et toode tuleb esitada esmaseks kontrolliks koos sõidukiga, et oleks võimalik kontrollida kaasdetailide olukorda. Keerukamete juhtumite puhul teostatakse auto ülevaatus müüja poolt aktsepteeritud autoteeninduses.

 

Vealisele tootele tehakse ekspertiis. Kui teostatud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis rehv parandatakse, asendatakse või hüvitatakse rahaliselt. Kummibox OÜ vahendab rehvi garantiid tootja ja lõpptarbija vahel.

 

Kummibox OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemustega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi juhul kui tarbija avaldab selleks soovi, ühtlasi teavitame tarbijale võimalikust ekspertiisi kulude suurusest. Kui erapooletu ekspertiisi tulemus ühtib Kummibox OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja.

 

Garantii juhtumi välistuse korral on Kummibox OÜ-l õigus esitada garantii taotlejale arve järgnevate kulude kohta, millede võimalikud rahalised suurused on läbi räägitud enne kulutuste tekkimist:

vealise toote saatekulud Kummibox OÜ esindusse ja tagasi garantii taotlejale;

erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud.

 

Kummibox OÜ kohustub hüvitama müügigarantii ajal toote parandamise või asendamisega kaasnevad kulud. Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Kummibox OÜ klientidel ka teistest EV kehtivast seadusandlusest tulenevate õiguste kasutamise võimalus. Võlaõigusseadusest tulenevalt võtab Kummibox OÜ vastutuse puuduste eest, mis on uuel tootel ilmnenud kahe aasta jooksul alates toote üleandmisest kliendile.

 

Rehvi hüvitamisel rahaliselt korrutatakse järelejäänud turvisemustri sügavuse protsent esialgse ostuhinnaga ehk kompenseeritakse järelejäänud turvisemustri osa või asendatakse samaväärsega. Seaduse järgi on tarbijal õigus muu hulgas olulisel lepingutingimuste rikkumisel (nt kui parandamine või asendamine pole võimalik või ebaõnnestub, lepingust taganeda.

 

Kummibox OÜ välistab siinkohal kõik kohustused või vastutuse kliendi ajakaotusele, ebamugavuste, sõiduki või veoki kasutamise kadude või mis tahes muude otseste või kaudsete kahjude eest.

 

Müügigarantiist tõusetuvad muud küsimused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Tartu Maakohtus.

 

Kui Sul on tekkinud probleemi lahendamisel arusaamatusi või küsimusi, helista tarbijakaitseametinõuandetelefonile 1330 või vaata: www.tarbijakaitseamet.ee.